องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ เรื่อง รายงานผลสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ เรื่อง รายงานผลสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๕)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนสวรรค์