องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการด าเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 10 เม.ย. 2566 ]69
2 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 ครั้งที่ 1 [ 7 เม.ย. 2566 ]57
3 ประกาศ ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]41
4 คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตำบล [ 9 มี.ค. 2566 ]79
5 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]211