องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการขับเคลื่อนจริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและตามแนวทางในการประพฤติตนทาง จริยธรรม [ 29 มี.ค. 2567 ]6
2 คำส่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 6 ก.พ. 2567 ]5
3 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาประจำปีงบประมาณ2566 [ 29 ม.ค. 2567 ]8
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 ม.ค. 2567 ]13
5 ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]9
6 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน(เดือนตุลาคม2565ถึงเดือนกันยา2566) [ 10 ต.ค. 2566 ]3
7 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]3
8 แบบรายงานการวิเคาระห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]4
9 ประกาศรายงานข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]16
10 รายงานข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]3
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 4 ต.ค. 2566 ]15
12 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]9
13 ผลการด าเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร ขององค์การบริหารส่วน ต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖) [ 3 ต.ค. 2566 ]2
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]11
15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]50
16 รายงานผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]64
17 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 ม.ค. 2566 ]58
18 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 11 ม.ค. 2566 ]57
19 แนวทางการประฤติตนทางจริยธรรม [ 11 ม.ค. 2566 ]61
20 รายงานแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 e-planNACC [ 10 ม.ค. 2566 ]60
 
หน้า 1|2|3