องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ [ 5 เม.ย. 2567 ]6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ [ 1 มี.ค. 2567 ]8
3 รายงาน การเตรียมการทวนสอบ โครงการขยะเปียก ลดโลกร้อนองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ [ 12 ก.พ. 2567 ]24
4 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 ออกไปอีก 2 เดือน [ 29 ม.ค. 2567 ]13
5 ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]11
6 กิจกรรมการปลุกจิตส านึก และสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 5 ม.ค. 2567 ]9
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ [ 6 ธ.ค. 2566 ]12
8 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]22
9 ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) [ 11 ต.ค. 2566 ]50
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง รายงานการับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]40
11 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ประจำปี 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]13
12 ประกาศข้อบัยญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]35
13 ปาะกาศข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]31
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]48
15 ประชาสัมพันธ์ด้านโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ [ 2 พ.ค. 2566 ]56
16 ประกาศ โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน [ 1 พ.ค. 2566 ]53
17 ประชาสัมพันธ์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 19 เม.ย. 2566 ]47
18 สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 เม.ย. 2566 ]67
19 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]87
20 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]68
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8