วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ PANTUM จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานตรายางข้อความ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 40-001 สายทาง สายหัวหนองอ้อ-ถนนลาดยางบ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
26  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
ซื้อซื้อคุรภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ประตูนครกาหลงรัชการที่ ๑๐ และพระราชินี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างจ้างซ่อมแซมรถรถยนต์บรรทุกน้ำ (ทะเบียน ๘๑-๘๔๗๗ ชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง