องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 

" เลื่องลือพระใหญ่ทวารวดี  ชุมชนสามัคคีเข้มแข็ง  ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม"

พันธกิจ

๑.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๒.  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

๓.การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

๔.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๕.  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๗.  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจาการกระจายอำนาจรัฐบาล

๘.  การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่น   

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

                        ๑.  แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและจักการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

                        ๒.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการ  และอยู่อย่างยั่งยืน

                        ๓.  ส่งเสริมการศึกษาและประชาชนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

                        ๔.  ครอบครัวมีรายได้มากกว่ารายจ่าย

                        ๕.  มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่เพียงพอและทั่วถึง

                        ๖.  มีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็วและได้มาตรฐาน

                        ๗.  การบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

                        ๘.  ประชาชนมีความปลอดภัย

                        ๙.  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า