องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพสังคม

๑ การศึกษา   มีโรงเรียนประถมศึกษา(รวมถึงขยายโอกาสถึง ม.๓)  จำนวน  ๕แห่ง

            -  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์

            -  โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ

            -  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

            -  โรงเรียนบ้านหนองทอนโนนขุนทิพย์วิทยา

            -   โรงเรียนบ้านหนองโก

            -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์    แห่ง

๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา  มีวัด/สำนักสงฆ์  จำนวน ๖,๒แห่งตามลำดับ

            -  วัดนภาลัย  บ้านคอนสวรรค์             หมู่ที่  ๑๑

            -  วัดศรีวิลัย  บ้านคอนสวรรค์              หมู่ที่  ๑๕

            -  สำนักสงฆ์ชัยมงคล  บ้านโนนขุนทิพย์         หมู่ที่ 

            -  วัดบ้านหนองทอน                             หมู่ที่ 

            -  วัดบ้านนาเสียว                                หมู่ที่ 

            -  สำนักสงฆ์(วัดป่า)บ้านโนนโพธิ์          หมู่ที่ 

            -  วัดบ้านโนนโพธิ์                                หมู่ที่ 

            -  วัดบ้านหนองโก                                หมู่ที่  ๑๐

๓ สาธารณสุข  มีอนามัยประจำตำบล         จำนวน                      แห่ง

            -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนสวรรค์ 

๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            -  ป้อมยามตำรวจ                     จำนวน                     แห่ง