องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

๑ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะปลูกข้าวเป็นรายได้หลักของครอบครัว

๒ หน่วยงานธุรกิจในเขต  อบต.

            -  ธนาคาร                                                                               ไม่มี

            -  โรงแรม                                                                             ไม่มี     

-  โรงงานอุตสาหกรรม                                                                         ไม่มี       

- ปั๊มน้ำมันและแก๊ส                                                                          แห่ง

-  โรงสีข้าว                                                       ๑๐                             แห่ง    

-  ร้านค้า                                                          ๕๕                            แห่ง    

-  ร้านจำหน่ายเนื้อสด                                                                      แห่ง    

-  ร้านซ่อม                                                      ๑๕                             แห่ง