องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายวิกรม แก้วเพชร
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

โทร. 0892021795

 

นางสาวสุรินณา  มิ่งศิริ
 นางยุพิน  สมัตถะ
นายเสกสรรค์  นราพงษ์ 
 หัวหน้าสำนักกปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 0644067091
โทร. 0817895510
โทร. 0833667577
 

 
  นายวิกรม แก้วเพชร  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
  โทร. 0892021795