องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

            ๑ ที่ตั้ง ตำบลคอนสวรรค์ห่างจากอำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  ประมาณ  ๕กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้

            ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโคกมั่งงอย,ศรีสำราญ  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

            ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลยางหวาย  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

            ทิศตะวันออก        ติดต่อกับตำบลโนนทอง  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

            ทิศตะวันตก          ติดต่อกับตำบลบ้านโสกและยางหวาย  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

            ๒ เนื้อที่ ตำบลคอนสวรรค์มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๔๙.๕๔ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๓๒,๐๐๐ไร่ 

            ๓ ภูมิประเทศโดยทั่วไปตำบลคอนสวรรค์ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  จะมีที่ดอนบ้างในทางทิศตะวันตก

            เฉียงเหนือ  ทางทิศตะวันออกจะติดแม่น้ำชีและลำน้ำก่ำ  ลักษณะดินมีการระบายน้ำดีปานกลาง

            มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ 

              จำนวนหมู่บ้านมี  ๑๕หมู่บ้าน  อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมู่บ้านมีทั้งหมด  ๑๐หมู่บ้านและอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางส่วนและเขต อบต.คอนสวรรค์อีกบางส่วน  ๕หมู่บ้าน (,,,๑๒,๑๓)

            ๕ ท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตตำบล  มีเทศบาลตำบล  ๑แห่ง

            ๖ ประชากรแยกตามหมู่บ้านได้ดังนี้