องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

 สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวของตำบล

นครกาหลง

 พระใหญ่สมัยทวารวดี

 ใบเสมาหินทราย

 

 

 

 

 

 

 
 พระใหญ่สมัยทวารวดี       
                              เป็นพระพุทธรูปที่สลักจากหินทรายประทับยืน จำนวน 1องค์ ปัจจุบันตั้นอยู่ในวิหารเล็กๆของวัดบ้านคอนสวรรค์ จากลักษณะและปฏิมาณวิทยาของพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ทำด้วยหินทรายสีแดง พระเศียรมีลักษณะทรงกรวย พระพักตร์รูปไข่ยาวมีกรอบพระพักตร์พระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกาพระเนตรหลุบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐหนา พระฬหญ่พระกรรณยาว พระหัตถ์ขวาแสดงปางแสดงธรรม พระหัตถ์ซ้ายแนบพระองค์ ครองสังฆาฎิห่มคลุม อันเป็นลักษณะศิลปะสมัยทวารวดีพุทธศตวรรษที่ 12-13
 
 โบราณสถานโนนกู่       
 

                              โบราณสถานโนนกู่  หมู่ที่ 9 เป็นโบราณสถานที่สันนิษฐานว่าเป็นโบสถ์เก่าเพราะมีการขุดพบใบเสมาและของเก่าสมัยทวารวดีมากมาย เหมาะสำหรับนำมาจัดทำเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน     

                              ตั้งอยู่ที่บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ มีลักษณะเป็นแบบแผ่นหินและแท่งหินทรายแดงไม่มีการประดับลวดลายส่วนใหญ่เป็น การสลักภาพเป็นเรื่องทศชาติของพระพุทธเจ้า เช่น ภาพพระเวสสันดรชาดกลักษณะศิลปะคล้ายคลึง ใบเสมาบ้านกุดโง้ง มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่๑๕๑๖ปัจจุบัน ใบเสมาต่างๆได้รวบรวมมาเก็บไว้ที่วัดคอนสวรรค์