องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
กองช่าง

     
  นายเสกสรรค์  นราพงษ์
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  

โทร. 0833667577

     

นายปิติวัฒน์  ตอพล 


นายช่างโยธา 
 
 
  นายวันทจิต  ขำชัยภูมิ นายวีรยุทธ์  หิรัญชาติ  นายพิริยากร บำรุงเชื้อ
คนงานเครื่องสูบน้ำ ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
   นายธันยวัฒน์ หมั่นสุจริต นายวิเชษฐ์  เพิ่มศรี
คนงานตบแต่งสวน จ้างเหมาบริการขับรถกระเช้า  พนักงานจ้างเหมาบริการ