องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
กองคลัง


 
   
   นางยุพิน  สมัตถะ  
   ผู้อำนวยการกองคลัง  

โทร. 0817895510

 

 
 


นางสาวลินดา  โชคเหมาะ
 นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ

 

นางสาวแววดาว  ผลภิญโญ

 นางสาวมัสยา  ทองดี
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 
นางสาววงเดือน  แสงเมือง
นางสาวสุภนิดา  สิทธิกัน
นางสาววัชนี  แฝงสวรรค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ