องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
นางสาวสุรินณา  มิ่งศิริ
 หัวหน้าสำนักกปลัด อบต.
 โทร. 0644067091

 
 
 
นางลินจง  ด่านแก้ว
นางสาวจุฬาภรณ์  ดวงวิญญาณ นางพรรณิดา  แกมจินดา นายสราวุฒิ จันทราเทพ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการ
 


   นางสาวผกาสินี  ภูพันหงษ์
สิบเอกสิทธิพงษ์  พัฒนธีรานนท์
นายอานนท์  บุญโนนแต้
นักวิชาการสาธารณสุข
     ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
      
 นางจารุวรรณ  ตอเงิน
นางสาวอังคณางค์ ชาวนาฮี นายธีรพงษ์  ทองจำรูญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้่ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาฯ

   
นางสาวพรรณิภา   ศรีคำ  นายอภิศักดิ์  เคิมชัยภูมิ นางจันจง  บาลพิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ แม่บ้าน
     
นายอภิชัย  เคิมชัยภูมิ
นายสละ  แฝงสวรรค์
นายวุทธิการณ์  แก้วจำรัส
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
จ้างเหมางานขัยรถยนต์
(ส่วนกลาง)
 
   
 นายศุภชัย  นนทะคำจันทร์ นายสุริยันต์  แต้มวงศ์
นายดวน  คุณนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ 
จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ
นางสาววราภรณ์  ปาเป้า นางสาวณัฐวดี ภู่อาวรณ์ นายจตุพงษ์  ปลายชัยภูมิ
จ้างเหมางานสาธารณสุข พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ

   
นายจิระเดช  นราพงษ์ นายวุฒิชัย  บำรุงเชื้อ   นายธนาคาร  นราพงษ์
 พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ