องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
สภา อบต.


นายสุชาติ คณาโจด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0821930462

นายสุรัตน์ นราพงษ์
นายวิกรม  แก้วเพชร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0992611108
โทร. 0892021795

นายสุรัตน์ ต่อกำลัง
นายวิรัตน์ พิมสิม
นายทองหลาง ศรีภูมิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3


นางรุ่งนภา  คาดสนิท
นายสมบูรณ์ ชมชื่น
นายวิเศษ บุญเกื้อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายพงษ์ศักดิ์  แสงเดือน
นางสำอาง มงคลกุล
นายสุรัตน์ นราพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

นายอาคม  ปาเป้า
นายสุชาติ คณาโจด
นายวิรัตน์ พิมสิม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12


นางนฤมล  ครองพงษ์
นายสมเกียรติ  เฉลิมกาย นางวาสนา  ภูมิคอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15