องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


ชื่อ + นายวานิช  การบรรจง
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
  โทรศัพท์ + 044-848563 ต่อ 2407, 0821598686
  อีเมล์ + admin@khonsawansao.go.th

  ชื่อ +  นายวิกรม  แก้วเพชร
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
  โทรศัพท์ + 044-848563 ต่อ 2408, 0892021795
  อีเมล์ + admin@khonsawansao.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวสุรินณา  มิ่งศิริ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 044-848563 ต่อ 2401, 0644067091
  อีเมล์ + admin@khonsawansao.go.th
 

  ชื่อ + นางยุพิน  สมัตถะ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 044-848563 ต่อ 2402, 0817895510
  อีเมล์ + admin@khonsawansao.go.th
  ชื่อ + นายเสกสรรค์  นราพงษ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 044-848563 ต่อ 2406, 0833667577
  อีเมล์ + admin@khonsawansao.go.th

  ชื่อ +
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 044-848563 ต่อ 2405
  อีเมล์ + admin@khonsawansao.go.th