องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สถานที่ท่องเที่ยว
 

 สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวของตำบล

นครกาหลง

 พระใหญ่สมัยทวารวดี

 ใบเสมาหินทราย

 

 

 

 

 

 

 
 พระใหญ่สมัยทวารวดี       
                              เป็นพระพุทธรูปที่สลักจากหินทรายประทับยืน จำนวน 1องค์ ปัจจุบันตั้นอยู่ในวิหารเล็กๆของวัดบ้านคอนสวรรค์ จากลักษณะและปฏิมาณวิทยาของพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ทำด้วยหินทรายสีแดง พระเศียรมีลักษณะทรงกรวย พระพักตร์รูปไข่ยาวมีกรอบพระพักตร์พระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกาพระเนตรหลุบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐหนา พระฬหญ่พระกรรณยาว พระหัตถ์ขวาแสดงปางแสดงธรรม พระหัตถ์ซ้ายแนบพระองค์ ครองสังฆาฎิห่มคลุม อันเป็นลักษณะศิลปะสมัยทวารวดีพุทธศตวรรษที่ 12-13
 
 โบราณสถานโนนกู่       
 

                              โบราณสถานโนนกู่  หมู่ที่ 9 เป็นโบราณสถานที่สันนิษฐานว่าเป็นโบสถ์เก่าเพราะมีการขุดพบใบเสมาและของเก่าสมัยทวารวดีมากมาย เหมาะสำหรับนำมาจัดทำเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน     

                              ตั้งอยู่ที่บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ มีลักษณะเป็นแบบแผ่นหินและแท่งหินทรายแดงไม่มีการประดับลวดลายส่วนใหญ่เป็น การสลักภาพเป็นเรื่องทศชาติของพระพุทธเจ้า เช่น ภาพพระเวสสันดรชาดกลักษณะศิลปะคล้ายคลึง ใบเสมาบ้านกุดโง้ง มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่๑๕๑๖ปัจจุบัน ใบเสมาต่างๆได้รวบรวมมาเก็บไว้ที่วัดคอนสวรรค์