องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ส่วนการศึกษา
 
     
  นางจินตนา  ทัดมาลา  
  หัวหน้าส่วนการศึกษา  
 
 
  นางจินตนา  ทัดมาลา  
   นักบริหารการศึกษา  
   
 นางนิตยา  มีหนองใหญ่    นางณัชนันท์  คลังทอง
 หน.ศพด.บ้านคอนสวรรค์   หน.ศพด.บ้านโนนโพธิ์
     
 นางจันทนา  มงคลจิตร    นางนงลักษณ์  ฉวีแปลง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคอนสวรรค์  
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคอนสวรรค์
     
นางศศิธร  ทวีชีพ นางโชษิตา  ชำนาญ  นางไกรษร  ฤทธิ์รักษา
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 
   

 นายพิชิต  ตอพล  
   คนงานทั่วไป ศพด.