องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 
     
  นางสาวสุรินณา  มิ่งศิริ  
   หัวหน้าสำนักกปลัด อบต.  
 
 นางลินจง  ด่านแก้ว
นางสาวชลธิชา  บุญโยธา  นางพรรณิดา  แกมจินดา
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล
   
    นายวิรัตน์  คลังทอง
    นักวิชาการเกษตร

 
 
นายพรสวรรค์  ไสยาสน์
สิบเอกสิทธิพงษ์  พัฒนธีรานนท์ 
 เจ้าพนักงานธุรการ   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
 นางจารุวรรณ  ตอเงิน
 นางสาวอังคณางค์  ชาวนาฮี นายธีรพงษ์  ทองจำรูญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้่ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

   
นางสาวพรรณิภา   ศรีคำ  นายอภิศักดิ์  เคิมชัยภูมิ  นางจันจง  บาลพิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ แม่บ้าน