องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]34
2 รายงานผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]42
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 ม.ค. 2566 ]36
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 11 ม.ค. 2566 ]49
5 แนวทางการประฤติตนทางจริยธรรม [ 11 ม.ค. 2566 ]53
6 รายงานแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 e-planNACC [ 10 ม.ค. 2566 ]44
7 ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]52
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการคุณธรรมและความโปร่งใส 2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]55
9 ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต [ 6 ธ.ค. 2565 ]58
10 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต65 [ 19 ต.ค. 2565 ]47
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ12 เดือน [ 19 ต.ค. 2565 ]45
12 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]38
13 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง [ 4 ต.ค. 2565 ]58
14 แผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 2566-2570 [ 3 ต.ค. 2565 ]66
15 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]45
16 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 30 ก.ย. 2565 ]58
17 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 1 ก.พ. 2565 ]110
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2568) [ 11 ม.ค. 2565 ]126
19 แผนการบริหารจัดการป้องกันความเสี่ยงประจำปี2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]38
20 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 14 ม.ค. 2564 ]142
 
หน้า 1|2