องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 138 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) [ 11 ต.ค. 2566 ]38
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง รายงานการับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]32
3 ประกาศข้อบัยญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]29
4 ปาะกาศข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]23
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]39
6 ประชาสัมพันธ์ด้านโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ [ 2 พ.ค. 2566 ]45
7 ประกาศ โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน [ 1 พ.ค. 2566 ]43
8 ประชาสัมพันธ์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 19 เม.ย. 2566 ]42
9 สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 เม.ย. 2566 ]61
10 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]80
11 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]59
12 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 [ 1 ม.ค. 2566 ]50
13 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2565 ]36
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]75
15 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]71
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]120
17 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]21
18 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยที่ 4 [ 17 พ.ย. 2565 ]22
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]123
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) [ 18 ต.ค. 2565 ]122
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7