องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]15
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]63
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]66
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) [ 18 ต.ค. 2565 ]65
5 เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 [ 3 ต.ค. 2565 ]25
6 แบบลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2567 [ 3 ต.ค. 2565 ]10
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 [ 1 ต.ค. 2565 ]4
8 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]134
9 งบแสดงฐานะทางการเงิน 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]130
10 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]123
11 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]124
12 รายรับจริง-รายจ่ายจริง ปี 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]125
13 ประกาศผลการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ [ 5 ต.ค. 2564 ]79
14 ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ [ 5 ต.ค. 2564 ]74
15 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ปีงบประมาณ 2566 [ 29 ก.ย. 2564 ]111
16 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2564 ]77
17 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ เพื่อดำเนินการด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]83
18 งบแสดงฐานะการเงิน [ 8 มิ.ย. 2564 ]99
19 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 14 ม.ค. 2564 ]93
20 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน [ 14 ม.ค. 2564 ]125
 
หน้า 1|2|3|4|5