องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
Updated 2020 Dec, 11

ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

๑ การคมนาคม  ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านมีถนนเชื่อมโยง  สามารถติดต่อกันได้ทั่วถึง  ส่วนใหญ่

            เป็นลูกรัง  นอกนั้นเป็นคอนกรีตและถนนลาดยางบางส่วน

๒ การไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านภายในตำบลคอนสวรรค์เกือบทุกครัวเรือน

  แหล่งน้ำธรรมชาติ

-  ลำน้ำ  ลำห้วย          จำนวน          แห่ง

-  บึง  หนองและอื่นๆ   จำนวน  ๑๖     แห่ง