องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
Updated 2020 Dec, 11

หัวหน้าส่วนราชการ

 


 
 
 
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

นางสาวสุรินณา  มิ่งศิริ
 นางยุพิน  สมัตถะ
นายเสกสรรค์  นราพงษ์ 
 หัวหน้าสำนักกปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
   นางจินตนา  ทัดมาลา  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา