องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
Updated 2020 Dec, 11

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
  นางจินตนา  ทัดมาลา  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
   
 นางนิตยา  มีหนองใหญ่    นางณัชนันท์  คลังทอง
 หัวหน้า ศพด.บ้านคอนสวรรค์   หัวหน้า ศพด.บ้านโนนโพธิ์
 


 
 นางจันทนา  มงคลจิตร นางนงลักษณ์  ฉวีแปลง

ครู ศพด.บ้านคอนสวรรค์ ครู ศพด.บ้านคอนสวรรค์ 

 
นายกมลเพชร  ทัดมาลา

 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


 
   นางไกรษร  ฤทธิ์รักษา นางสาวจุฑารัตน์  เพิ่มเติม
 นางโชษิตา  ชำนาญ
 ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคอนสวรรค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(กองการศึกษา)

 ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโนนโพธิ์
   
      นายพิชิต  ตอพล
     คนงานทั่วไป ศพด.บ้านโนนโพธิ์