องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   

 
 
 
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
   
 นางนิตยา  มีหนองใหญ่    นางณัชนันท์  คลังทอง
 หัวหน้า ศพด.บ้านคอนสวรรค์   หัวหน้า ศพด.บ้านโนนโพธิ์
   

 
 นางจันทนา  มงคลจิตร
นางนงลักษณ์  ฉวีแปลง
ครู ศพด.บ้านคอนสวรรค์
ครู ศพด.บ้านคอนสวรรค์


 
นางสาวจุฑารัตน์  เพิ่มเติม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(กองการศึกษา)

 
   นางไกรษร  ฤทธิ์รักษา
 นางโชษิตา  ชำนาญ
 ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคอนสวรรค์
 ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโนนโพธิ์
 
    นายนิพล แก้วสุริวงษ์   นายนิพัทธ์ วังศรี
จ้างเหมาบริการด้านการดูแล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์

จ้างเหมาบริการด้านการดูแล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์