องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
กองช่าง

     
  นายเสกสรรค์  นราพงษ์
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  

โทร. 0833667577

     

นายปิติวัฒน์  ตอพล 


นายช่างโยธา 
 

   

นายวีรยุทธ์  หิรัญชาติ 

ผู้ช่วยช่างโยธา
   
  นายวันทจิต  ขำชัยภูมิ   นายดรุณ  คำแก้ว
คนงานเครื่องสูบน้ำ  
คนงานตบแต่งสวน
     
  นายธันยวัฒน์ หมั่นสุจริต   นายพิริยากร บำรุงเชื้อ
จ้างเหมาบริการขับรถกระเช้า   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 

 

นายวิเชษฐ์  เพิ่มศรี

พนักงานจ้างเหมาบริการ