องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
Updated 2020 Dec, 11

กองคลัง


 
   
   นางยุพิน  สมัตถะ  
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
 

 
 
 นางธนภัทร  คุ้มพวก

นางสาวลินดา  โชคเหมาะ
 นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ

 

นางสาวแววดาว  ผลภิญโญ

 นางสาวมัสยา  ทองดี
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 
นางสาววงเดือน  แสงเมือง
นางสาวสุภนิดา  สิทธิกัน
นางสาววัชนี  แฝงสวรรค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
  นายประสิทธิ์  สนิทไทย
 
  จ้างเหมางานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน