องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

           
 
          นายวิกรม แก้วเพชร  
          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์  
           โทร. 0892021795
 
         
      นางสาวสุรินณา  มิ่งศิริ  
       หัวหน้าสำนักกปลัด อบต.  
       โทร. 0644067091
 

 
 
 
นางลินจง  ด่านแก้ว
นางสาวจุฬาภรณ์  ดวงวิญญาณ นางพรรณิดา  แกมจินดา นายสราวุฒิ จันทราเทพ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการ
       
      
 
         
   นางสาวผกาสินี  ภูพันหงษ์
          นายอานนท์  บุญโนนแต้
            สิบเอกสิทธิพงษ์  พัฒนธีรานนท์ 
       นักวิชาการสาธารณสุข
     ปฏิบัติการ
          ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
          และแผน 
           เจ้าพนักงานป้องกัน
  และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
             
                                                                                 
             นางจารุวรรณ  ตอเงิน
                          นางสาวอังคณางค์  ชาวนาฮี             นายธีรพงษ์  ทองจำรูญ                            
            ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
                           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ              ผู้่ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาฯ
                           
                                                                                   
       
                                                                                                                       
        นางสาวพรรณิภา   ศรีคำ                                         นายอภิศักดิ์  เคิมชัยภูมิ                                          นางจันจง  บาลพิทักษ์                                    
        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                                          พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ                                         แม่บ้าน
                                   
                                                                                                                                 
                     
       
  นายอภิชัย  เคิมชัยภูมิ
              นายสละ  แฝงสวรรค์
 นายสันติภาพ  ศรีวงชัย
       
  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
              จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ        
                             
               
  นายภาณุวัฒน์  สง่าแดน
        นายบุญเส็ง  ซุยอุ้ย
นายดวน  คุณนา
    จ้างเหมางานขัยรถยนต์
(ส่วนกลาง)
        จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ
     
   น.ส.วราภรณ์  ปาเป้า
 
  จ้างเหมางานสาธารณสุข  
   
 
 นางสาวณัฐวดี ภู่อาวรณ์ นายจิระเดช  นราพงษ์
 นายธนาคาร  นราพงษ์
  พนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ
   

 
นายวุฒิชัย  บำรุงเชื้อ 
นายจตุพงษ์  ปลายชัยภูมิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ