องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภา อบต.
 

นายพัฒน์พงษ์  เพิ่มยินดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 นายสุชาติ  คณาโจด นายรุจิรัตน์  ประดับคำ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 นายอำนาจ  ปานบัณฑิตย์  นายสุรัตน์  ต่อกำลัง  นายวิรัตน์  พิมสิม  นายไพฑูรย์  มิ่งไม้ มิ่งเจริญผล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
   
นายทนงฤทธิ์  สุวรรณศรี นายอาคม  เชยชัยภูมิ    
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
   
 นายกิตติภัค  สายสุริยา  นายเศรษฐศักดิ์  เนื่องชมพู  นายประพจน์  ดีโนนโพธิ์ นายวิเศษ  บุญเกื้อ
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
       
 นายคำตา  ทวีเปล่ง นายคธาศักดิ์  บาลพิทักษ์  นายรัก  เคยชัยภูมิ  นายพัฒน์พงษ์  เพิ่มยินดี
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
   
 นายกองตา  บำรุงหมู่  นางวิสุดา  จอกเงิน  นายประสิทธิ์  บำรุงชาติ  นายอาคม  ปาเป้า
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
       
 นายวิรัตร  ด่านแก้ว  นายสุชาติ  คณาโจด  นายประกอบ  แหชัยภูมิ  น.ส.สุรภา  จงสุดกลาง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 
 นายธันวา  เมตตา  นางสำรวย  ทวีชีพ  นางบุหลัน  ดวงใจ นายสมเกียรติ  เฉลิมกาย
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่13
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
   
 นายชัยวัฒน์  งามสวัสดิ์  นางประดิษฐ์  แฝงสวรรค์
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15