องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางสังคม
 

สภาพสังคม

๑ การศึกษา   มีโรงเรียนประถมศึกษา(รวมถึงขยายโอกาสถึง ม.๓)  จำนวน  ๕แห่ง

            -  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์

            -  โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ

            -  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

            -  โรงเรียนบ้านหนองทอนโนนขุนทิพย์วิทยา

            -   โรงเรียนบ้านหนองโก

            -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์    แห่ง

๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา  มีวัด/สำนักสงฆ์  จำนวน ๖,๒แห่งตามลำดับ

            -  วัดนภาลัย  บ้านคอนสวรรค์             หมู่ที่  ๑๑

            -  วัดศรีวิลัย  บ้านคอนสวรรค์              หมู่ที่  ๑๕

            -  สำนักสงฆ์ชัยมงคล  บ้านโนนขุนทิพย์         หมู่ที่ 

            -  วัดบ้านหนองทอน                             หมู่ที่ 

            -  วัดบ้านนาเสียว                                หมู่ที่ 

            -  สำนักสงฆ์(วัดป่า)บ้านโนนโพธิ์          หมู่ที่ 

            -  วัดบ้านโนนโพธิ์                                หมู่ที่ 

            -  วัดบ้านหนองโก                                หมู่ที่  ๑๐

๓ สาธารณสุข  มีอนามัยประจำตำบล         จำนวน                      แห่ง

            -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนสวรรค์ 

๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            -  ป้อมยามตำรวจ                     จำนวน                     แห่ง