องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

            ๑ ที่ตั้ง ตำบลคอนสวรรค์ห่างจากอำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  ประมาณ  ๕กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้

            ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโคกมั่งงอย,ศรีสำราญ  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

            ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลยางหวาย  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

            ทิศตะวันออก        ติดต่อกับตำบลโนนทอง  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

            ทิศตะวันตก          ติดต่อกับตำบลบ้านโสกและยางหวาย  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

            ๒ เนื้อที่ ตำบลคอนสวรรค์มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๔๙.๕๔ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๓๒,๐๐๐ไร่ 

            ๓ ภูมิประเทศโดยทั่วไปตำบลคอนสวรรค์ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  จะมีที่ดอนบ้างในทางทิศตะวันตก

            เฉียงเหนือ  ทางทิศตะวันออกจะติดแม่น้ำชีและลำน้ำก่ำ  ลักษณะดินมีการระบายน้ำดีปานกลาง

            มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ 

              จำนวนหมู่บ้านมี  ๑๕หมู่บ้าน  อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมู่บ้านมีทั้งหมด  ๑๐หมู่บ้านและอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางส่วนและเขต อบต.คอนสวรรค์อีกบางส่วน  ๕หมู่บ้าน (,,,๑๒,๑๓)

            ๕ ท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตตำบล  มีเทศบาลตำบล  ๑แห่ง

            ๖ ประชากรแยกตามหมู่บ้านได้ดังนี้