องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่มอบที่จัดเก็บสำหรับทิ้งขยะอันตราย


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
นำโดยนายกวานิช การบรรจง    นายก อบต.คอนสวรรค์ 
นางสาวสุรินณา  มิ่งศิริ    หัวหน้าสำนักปลัด
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่มอบที่จัดเก็บสำหรับทิ้งขยะอันตราย  เพื่อให้ชุมชนได้มีการคัดแยกขยะ มีการจัดการขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ของชุมชน และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอันตรายตามจุดที่ทิ้งขยะในหมู่บ้าน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

2023-05-22
2023-05-19
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-08
2023-05-06
2023-05-02
2023-04-29
2023-04-26
2023-04-25